Servicios | Usted está en Servicios/Administración Pública y Estado.
 
Para facilitar su navegación, seleccione una de las categorías de búsqueda:
:
:
:
 
Ésta lista contempla la totalidad de ministerios, departamentos, oficinas y otras reparticiones públicas del gobierno y Reino de Suecia. Toda la información aquí contenida es fuente directa de www.regeringen.se
   
Ministerio, Oficina, Departamento, etc
Sitio Web
   
Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se
Andra AP-fonden http://www.ap2.se
Apoteket AB http://www.apoteket.se
Arbetsgivarverket http://www.arbetsgivarverket.se
Arbetslivsinstitutet, ALI http://www.arbetslivsinstitutet.se
Arbetsmarknadsverket http://www.amv.se
Arbetsmiljöverket, AV http://www.av.se
Arkitekturmuseet http://www.arkitektur.se
Banverket http://www.banverket.se
Barnombudsmannen (BO) http://www.bo.se
Bokföringsnämnden http://www.bfn.se
Boverket http://www.boverket.se
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) http://www.bra.se
Brottsoffermyndigheten (BrOM) http://www.brottsoffermyndigheten.se
Centrala studiestödsnämnden (CSN) http://www.csn.se
Datainspektionen http://www.datainspektionen.se
Djurskyddsmyndigheten http://www.djurskyddsmyndigheten.se
Domstolsverket (DV) http://www.dom.se
Ekobrottsmyndigheten (EBM) http://www.ekobrottsmyndigheten.se
Ekonomiska Rådet http://www.ekradet.konj.se
Ekonomistyrningsverket http://www.esv.se
Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se
Exportkreditnämnden, EKN http://www.ekn.se
Familjemedicinska institutet (Fammi) http://www.fammi.se
Fastighetsmäklarnämnden http://www.fastighetsmaklarnamnden.se
Finansinspektionen http://www.fi.se
Fiskeriverket http://www.fiskeriverket.se
Fjärde AP-fonden http://www.ap4.se
Folke Bernadotteakademin http://www.folkebernadotteacademy.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap http://www.fas.forskning.se
Forskningsrådet för miljö, areella... http://www.formas.se
Fortifikationsverket http://www.fortv.se
Forum för levande historia http://www.levandehistoria.se
Första AP-fonden http://www.ap1.se
Försvarets materielverk (FMV) http://www.fmv.se
Försvarets radioanstalt (FRA) http://www.fra.se
Försvarshögskolan (FHS) http://www.fhs.se
Försvarsmakten (FM) http://www.mil.se
Försäkringskasseförbundet http://www.fkf.se
Gentekniknämnden http://www.genteknik.se
Glesbygdsverket http://www.glesbygdsverket.se
Granskningsnämnden för radio och TV http://www.grn.se
Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF http://www.seatime.se
Handikappombudsmannen (HO) http://www.ho.se
Hjälpmedelsinstitutet (HI) http://www.hi.se
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) http://www.hsan.se
Högskolans avskiljandenämnd http://www.hsv.se
Högskoleverket http://www.hsv.se
ILO-kommittén http://www.ilo.org
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF http://www.iaf.se
Inspektionen för strategiska produkter, ISP http://www.isp.se
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU http://www.ifau.se
Institutet för psykosocial medicin (IPM) http://www.psykosocialmedicin.se
Institutet för rymdfysik http://www.irf.se
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS http://www.itps.se
Insättningsgarantinämnden http://www.ign.se
Integrationsverket http://www.integrationsverket.se
Internationella Programkontoret för utbildningsområdet http://www.programkontoret.se
Invest in Sweden Agency, ISA http://www.isa.se
Jordbruksverket (SJV) http://www.sjv.se
Justitiekanslern (JK) http://www.justitiekanslern.se
Jämställdhetsombudsmannen, JämO http://www.jamombud.se
Järnvägsstyrelsen http://www.jvs.se
Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se
Kemikalieinspektionen, KemI http://www.kemi.se
Kommerskollegium http://www.kommers.se
Konjunkturinstitutet http://www.konj.se
Konkurrensverket, KKV http://www.kkv.se
Konstnärsnämnden http://www.kkv.se
Konsumentverket http://www.konsumentverket.se
Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) http://www.kvv.se
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) http://www.krisberedskapsmyndigheten.se
Kronofogdemyndigheterna (10 KFM) http://www.rsv.se
Kungliga biblioteket (KB) http://www.kb.se
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) http://www.kva.se
Kustbevakningen (KBV) http://www.kbv.se
Lantmäteriverket http://www.lantmateriet.se
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet http://www.lsh.se
Livsmedelsekonomiska institutet http://www.sli.lu.se
Lotteriinspektionen http://www.lotteriinsp.se
Läkemedelsförmånsnämnden http://www.lfn.se
Läkemedelsverket (LV) http://www.mpa.se
Länsstyrelserna (21 st.) http://www.lst.se
Marknadsdomstolen http://www.marknadsdomstolen.se
Medlingsinstitutet http://www.mi.se
Migrationsverket http://www.migrationsverket.se
Moderna museet http://www.modernamuseet.se
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning http://www.ky.se
Myndigheten för skolutveckling http://www.skolutveckling.se
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet http://www.netuniversity.se
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde http://www.nationalmuseum.se
Nationellt centrum för flexibelt lärande http://www.cfl.se
Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se
Nordiska Afrikainstitutet http://www.nai.uu.se
Nämnden för hemslöjdsfrågor http://nfh.nutek.se
Nämnden för offentlig upphandling http://www.nou.se
Ombudsmannen mot diskrim. på grund av sexuell läggning http://www.homo.se
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) http://www.do.se
Patent- och registreringsverket, PRV http://www.prv.se
Polarforskningssekretariatet http://www.polar.se
Post- och telestyrelsen, PTS http://www.pts.se
Premiepensionsmyndigheten http://www.ppm.nu
Presstödsnämnden http://www.presstodsnamnden.se
Radio- och TV-verket http://www.rtvv.se
Revisorsnämnden http://www.revisorsnamnden.se
Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se
Riksarkivet och landsarkiven http://www.ra.se
Riksförsäkringsverket (RFV) http://www.rfv.se
Riksgäldskontoret http://www.rgk.se
Rikspolisstyrelsen (RPS) http://www.polisen.se
Rikstrafiken http://www.rikstrafiken.se/
Riksutställningar http://www.riksutstallningar.se/
Riksåklagaren (RÅ) http://www.aklagare.se
Rymdstyrelsen http://www.rymdstyrelsen.se
Svenska ESF-rådet http://www.esf.se
EU-FoU-rådet http://www.eufou.se
Rättshjälpsmyndigheten http://www.rhm.dom.se
Rättsmedicinalverket (RMV) http://www.rmv.se
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund http://www.sst.a.se
Sametinget http://www.sametinget.se/
SIS Miljömärkning AB http://www.svanen.nu
Sjunde AP-fonden http://www.ap7.se
Sjätte AP-fonden http://www.apfond6.se
Skatteverket http://www.skatteverket.se
Skogsvårdsorganisationen http://www.svo.se
Skolverket http://www.skolverket.se
Skolväsendets överklagandenämnd http://www.overklagandenamnden.se
Smittskyddsinstitutet (SMI) http://www.smittskyddsinstitutet.se
Småhusskadenämnden http://www.smahusskadenamnden.se
Socialstyrelsen (Sos) http://www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska institutet http://www.sit.se
Specialskolemyndigheten http://www.spm.se
Språk- och folkminnesinstitutet http://www.sofi.se
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) http://www.sbu.se
Statens biografbyrå http://www.statensbiografbyra.se
Statens bostadskreditnämnd http://www.bkn.se
Statens bostadsnämnd http://www.sbn.se
Statens energimyndighet http://www.stem.se
Statens fastighetsverk http://www.stem.se
Statens folkhälsoinstitut (FHI) http://www.fhi.se
Statens försvarshistoriska museer http://www.armemuseum.org
Statens geotekniska institut, SGI http://www.swedgeo.se
Statens haverikommission (SHK) http://www.havkom.se
Statens historiska museer http://www.historiska.se
Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH http://www.ieh.se
Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA http://www.sika-institute.se
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) http://www.sisus.se/
Statens institutionsstyrelse (SiS) http://www.stat-inst.se
Statens konstråd http://www.statenskonstrad.se
Statens kulturråd http://www.kulturradet.se
Statens kvalitets- och kompetensråd http://www.kkr.se
Statens kärnkraftinspektion, SKI http://www.ski.se/
Statens ljud- och bildarkiv http://www.slba.se/
Statens maritima museer http://www.statensmaritimamuseer.se/
Statens museer för världskultur http://www.smvk.se/
Statens musiksamlingar http://www.smus.se
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) http://www.nia.se
Statens pensionsverk http://www.spv.se
Statens räddningsverk (SRV) http://www.srv.se
Statens strålskyddsinstitut, SSI http://www.ssi.se/
Statens utsädeskontroll http://www.utsadeskontrollen.se/
Statens veterinärmedicinska anstalt http://www.sva.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI http://www.vti.se
Statens växtsortnämnd http://www.vaxtsortnamnden.se
Statistiska centralbyrån http://www.scb.se
Statskontoret http://www.statskontoret.se
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier http://www.framtidsstudier.se
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet http://www.sbi.kb.se
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC http://www.swedac.se/
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida http://www.sida.se/
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) http://www.sida.se/
Svenska institutet, SI http://www.si.se/
Svenska Unescorådet http://www.unesco-sweden.org
Svenskt biografiskt lexikon http://www.sblexikon.se
Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU http://www.sgu.se
Sveriges lantbruksuniversitet http://www.slu.se
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI http://www.smhi.se
Systembolaget AB http://www.systembolaget.se/
Talboks- och punktskriftsbiblioteket http://www.tpb.se
Taltidningsnämnden http://www.presstodsnamnden.se
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) http://www.foi.se
Totalförsvarets pliktverk (TPV) http://www.pliktverket.se
Tredje AP-fonden http://www.ap3.se
Tullverket http://www.tullverket.se
Turistdelegationen http://www.tourist.se
Ungdomsstyrelsen http://www.ungdomsstyrelsen.se
Utlänningsnämnden http://www.un.se
Valmyndigheten http://www.val.se
Verket för högskoleservice (VHS) http://www.vhs.se
Verket för innovationssystem, VINNOVA http://www.vinnova.se
Verket för näringslivsutveckling, NUTEK http://www.nutek.se
Vetenskapsrådet (VR) http://www.vetenskapsradet.se
Veterinära ansvarsnämnden http://www.vetansvar.se
Vägverket http://www.vv.se
Överklagandenämnden för högskolan http://www.onh.se
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) http://www.oks.se
   
Volver a Servicios  
 
European and Latin American News Agency NLAE - Agencia de Noticias de América Latina & Europa NLAE
Teléfono: (46-8) 4054962 Fax: (46-8) 650 75 23 Móvil: (46)70 40 57 506